Нова резолюція Парламентської Асамблеї ОБСЄ з питань російської агресії в Криму

11 липня 2018 р. попре брудні провокації делегації дерави-агресора на двадцять сьомій щорічній сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Берліні абсолютною більшістю голосів було схвалено резолюцію “Порушення прав людини й основних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)”. У резолюції ПА ОБСЄ рішуче засуджує незаконну окупацію Росією АРК та міста Севастополя (Україна), а також учергове закликає державу-агресора скасувати спробу анексії; знову закликає Росію Федерацію покласти край агресії проти України і повністю виконувати свої зобов’язання, що випливають з Статуту ООН, Гельсінського заключного акта, інших норм і принципів міжнародного права, а також принципів і зобов’язань в рамках ОБСЄ. У резолюції ПА ОБСЄ засуджує порушення, зловживання, заходи і практику дискримінації з боку російської окупаційної влади щодо жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп. У резолюції Парламентська асамблея засуджує протиправне встановлення Росією в окупованому Криму власних законів, юрисдикції і адміністрації та вимагає, щоб держава-агресор виконувала зобов’язання за міжнародним правом щодо дотримання законів, що діяли в Криму до окупації. У резолюції ПА ОБСЄ закликає Росію виконувати всі свої зобов’язання як держави, що окуповує та здійснює фактичний контроль над Кримом, відповідно до застосовних норм міжнародного права та відновити здійснення прав усіх осіб, без будь-якої дискримінації за ознакою походження, релігії чи переконань, а також скасувати рішення про заборону культурних і релігійних установ, громадських та правозахисних організацій й медіа та відновити здійснення прав осіб, що належать до етнічних громад в Криму, зокрема українців і кримських татар, в тому числі щодо участі в культурній самоорганізації. Від Росії в резолюції вимагається припинити викорінення освіти та вивчення української мови, припиниои обмеження та придушення культурних, релігійних, інших проявів української ідентичності, забезпечити можливість отримання освіти українською та кримськотатарською мовами. У резолюції міститься припис державі-агресору негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, відкликати рішення, яке забороняє керівникам Меджлісу в’їжджати в Крим, і утриматися від збереження або встановлення обмежень щодо можливості кримськотатарського народу зберігати свої представницькі органи, включаючи Меджліс і Курултай. У резолюції Росія закликається створити і підтримувати безпечні і сприятливі умови для незалежної праці журналістів, правозахисників та адвокатів в Криму, без необґрунтованого втручання в їх діяльність, покласти край практиці примусу жителів Криму до служби в збройних або допоміжних силах РФ, в тому числі за допомогою тиску або пропаганди, припинити переслідування і незаконне затримання всіх жителів Криму, які виступають проти незаконної окупації півострова. У резолюції ПА ОБСЄ приписує РФ провести оперативні, об’єктивні та ефективні розслідування всіх випадків порушень прав людини в Криму, включаючи випадки тортур, викрадень і насильницьких зникнень та припинити нав’язувати застосування російських законів Російської Федерації в окупованому Криму, а також примусово привласнювати російське громадянство жителям Криму в порушення міжнародного права, а також припинити насильницьку депортацію з Криму українських громадян, які не мають російських паспортів; Резолюцією Росія закликаться утримуватися від переведення осіб, які утримуються в містах несвободи або соціальної опіки, включаючи дітей, з Криму в РФ та на інші підконтрольні державі-агресору території. Також у резолюції міститься вимога невідкладно та беззастережно звільнити кримських активістів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чірнія, Ремзі Меметова, Сейрана Салієва, Володимира Балуха, Олександра Костенка, Мусліма Алієва, Еміра-Усеіна Куку, Вадима Сирука, Арсена Джеппарова, Рефата Алімова та інших українських громадян, які були незаконно затримані або ув’язнені за сфабрикованими звинуваченнями de facto владою в окупованому Криму. У резолюції від держави-аргесора вимагається припинити політику зміни демографічного складу населення Криму шляхом переселення на півострів власного населення з російської території; покласти край всім формам залякування, утисків, дискримінації та переслідування релігійних громад в Криму та забезпечити дотримання всіх прав людини, в тому числі тих, що належать до національних меншин осіб, згідно з відповідними міжнародними стандартами. Цей міжнародний акт приписує РФ забезпечувати захист всіх прав людини і основних свобод в Криму у частині, що стосується, inter alia, свободи мирних зібрань та асоціацій, свободи засобів масової інформації та свободи висловлювання думок, доступу до інформації, свободи думки, совісті, релігії або переконань, свободи пересування, права на проживання, громадянство, трудових прав, прав власності та земельних прав, доступу до охорони здоров’я та освіти і всіх інших громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав. У резолюції ПА ОБСЄ закликає РФ виконати всі рекомендації, що містяться в доповідях місій Бюро демократичних інститутів та прав людини й Верховного комісара з національних меншин ОБСЄ з оцінки становища в області прав людини. У документі вимагається невідкладно надати безперешкодний доступ до Криму міжнародним організаціям, інституціям, спеціальними процедурами і незалежним експертам ОБСЄ, ООН та Ради Європи, а також будь-яким правозахисним структурам або засобам масової інформації, які бажають відвідати Крим, оцінити положення в Криму і інформувати про нього. Також у резолюції (ст. 28) міститься заклик до держав-учасниць та до виконавчих структур ОБСЄ утримуватися від будь-яких дій або контактів, які прямо або побічно можуть мати на увазі визнання зміни статусу АРК та міста Севастополя як невід’ємної частини України. У вказаній резолюції ПА ОБСЄ серед іншого висловлює підтримку зусиль України щодо збереження економічних, фінансових, політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв’язків зі своїми громадянами в незаконно окупованому Криму з метою полегшити їх доступ до демократичних процесів, економічним можливостям і об’єктивної інформації.

В резолюции от государства-аргесора требуется прекратить политику изменения демографического состава населения путем переселения на полуостров собственного населения с российской территории; положить конец всем формам запугивания, притеснений, дискриминации и преследования религиозных общин в Крыму и обеспечить соблюдение всех прав человека, в том числе принадлежащих к национальным меньшинствам лиц, согласно соответствующим международным стандартам. Этот международный акт предписывает РФ обеспечивать защиту всех прав человека и основных свобод в Крыму в части, касающейся, inter alia, свободы мирных собраний и ассоциаций, свободы средств массовой информации и свободы выражения мнений, доступа к информации, свободы мысли, совести, религии или убеждений, свободы передвижения, права на проживание, гражданство, трудовых прав, прав собственности и земельных прав, доступа к здравоохранению и образованию и всех других гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав.
В резолюции ПА ОБСЕ призывает РФ выполнить все рекомендации, содержащиеся в докладах миссий Бюро демократических институтов и прав человека и Верховного комиссара по национальным меньшинствам ОБСЕ по оценке положения в области прав человека. В документе требуется безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям, институтам, специальными процедурами и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также любым правозащитным структурам или средствам массовой информации, желающих посетить Крым, оценить положение в Крыму и информировать о него.
Также в резолюции (ст. 28) содержится призыв к государствам-участникам и к исполнительным структурам ОБСЕ воздерживаться от любых действий или контактов, которые прямо или косвенно могут подразумевать признание изменения статуса АРК и города Севастополя как неотъемлемой части Украины. В указанной резолюции ПА ОБСЕ среди прочего выражает поддержку усилий Украины относительно сохранения экономических, финансовых, политических, социальных, информационных, культурных и других связей со своими гражданами в незаконно оккупированном Крыму с целью облегчить их доступ к демократическим процессам, экономическим возможностям и о ‘ объективной информации.